Fuglene over Skagen

Fuglene over Skagen

Det er let at komme til Skagen I bil eller tog/bus fra Frederikshavn. Når man er kommet til Skagen, kan det være en oplevelse at leje en cykel på turistkontoret og cykle rundt i området. Der er mange lokaliteter i området der kan anbefales, hvis man vil se på fugle.Skagens Gren

Området omkring Skagen By er et af de mest velkendte og vigtigste områder hvorfra forårstrækket af fugle op gennem Europa kan ses. Især er området kendt blandt fuglekiggere for det store tal af rovfugle og for de igennem tiden mange sjældne fugle der er trukket til Skagen.


Habitat

Området nord for byen er kendetegnet ved et ret fladt mose- og hedeområde der strækker sig ud til kysten. Mod nordøst er der et stort sandområde som ender i den velkendte Skagens Gren, hvor det er muligt at stå med det ene ben i Skagerak og det andet i Kattegat. Syd for byen er landskabet et mix mellem plantager og klitter hvoraf nogle er rimeligt høje og dermed fremstår som gode steder at observere området og de trækkende fugle fra.Hvidskægget Sanger (Sylvia cantillans)


Allerede når vinteren så småt slipper sit tag, ofte I starten af marts, begynder fugletrækket nordpå. Sanglærke, Silkehale, Gråkrage, Husskade og mange flere dukker op. Efterhånden som vejret bliver varmere kommer Ringdue, Huldue og Misteldrossel. I april bliver antallet af trækkende arter støre for hver dag. Duer, kragefugle og især småfugle bliver stadigt mere talrige og Spurvehøge begynder at trække i rimelige tal. Det er på dette tidspunkt, at de første Fiskeørne viser sig på himlen over Skagen og uanset vejret trækker mod de Nordskandinaviske ynglepladser. I midten af april er der også gode chancer for at se Havørn og Kongeørn. På gode dage i april trækker hundretusindevis af fugle domineret af Bogfinke og Kvækerfinke. Havfugle, ænder, terner og måger trækker nu i store tal langs kysten nordpå.

 

I slutningen af april, starten af maj, kommer flere og flere af langdistancetrækkerne. Svaler, sangere og andre insektædere flokkes over Skagen. Starten af maj er højsæson for Fjeldvåge, Fiskeørn og Dværgfalk. Fluesnappere, Mursejler og Bynkefugle dukker op nogle dage senere og midt i maj kommer Havsanger, Kærsanger og Karmindompap fra syd. Også Hvepsevåge, Lærkefalk, Aftenfalk, Hedehøg og Sort Stork bliver set. Biædere og Gulirisk er regelmæssige gæster på denne tid. Trækket fortsætter ind i juni måned.


I juni begynder de lokale ynglefugle for alvor at være på plads. Karmindompap kan høres syngende i Ellekrattet og rundt om i reservatet. Tidligere ynglede også Markpiber i området, men desværre er den stort set helt væk nu. Flere af det åbne lands fugle yngler i reservatet og om natten kan man i plantagerne høre Natravnens snurren.


I juli og august tiltrækker strandene terner, måger og vadefugle som har afsluttet deres ynglesæson. På sensommeren stiger antallet af Almindelige kjover langs med kysten på jagt efter føde, som de røver fra andre måger- og ternearter. I efteråret når der er vestenvinde kan man være heldig at se Ride, Mallemuk, Suler og Storkjove. Ind imellem kan der forekomme mere sjældne arter som Almindelig Skråpe, Sabinemåge og stormsvaler. Fra midten af oktober kommer der store tal af alkefugle, især Alk og Lomvie, men også Søkonge og Lunde.


Det er I høj grad det store træk af rovfugle der har gjort Skagen til noget særligt for ornitologisk interesserede. Både antallet af forskellige arter og antallet af individer gør Skagen unik i forhold til andre europæiske træksteder. Forårstrækket starter i begyndelsen af marts og varer til ind i juni måned, hvor hver art har sit bestemte tidspunkt for hovedtræk. Antallet er meget afhængig af vejret, hvor det største antal trækkende rovfugle ses under østlige vindforhold. Mange af rovfuglene benytter sig af de opadgående termiske luftstrømme, der fører dem højt til vejrs uden at de skal bruge for meget energi. Derfor samles rovfuglene i såkaldte skruer der hvor der er den bedste opdrift, normalt over bakker og høje klitter. Disse skruer af rovfugle der på brede vinger snurrer rundt og rundt samtidig med at de langsomt stiger til vejrs er et syn man ikke bør gå glip af, hvis man er en tur i Skagen i maj-juni.


Bortset fra spændingen ved rovfugletrækket over Skagen, så er området om foråret det rigtige sted at være, hvis man håber på at der dukker en sjælden fugl op. Bedste tidspunkt er maj-juni når der pumpes varme op til Danmark fra syd og sydøst. Nogle eksempler på disse sjældne arter i Skagen er Kejserørn, Steppehøg, Lille Skrigeørn, Lille Tårnfalk, Blå Glente, Rødrygget Svale, Lille Fluesnapper, Hætteværling og Gulgrå Værlin


Hvepsevåge (Pernis apivoris)


Lokaliteter man må besøge

Det er let at komme til Skagen I bil eller tog/bus fra Frederikshavn. Når man er kommet til Skagen, kan det være en oplevelse at leje en cykel på turistkontoret og cykle rundt i området. Der er mange lokaliteter i området der kan anbefales, hvis man vil se på fugle.


1. Nordstranden er et rigtigt godt sted tidligt om morgenen i løbet af foråret. Her kan man se morgentrækket langs med kysten af lommer, ænder, vadefugle, terner, alkefugle og måger og over land langs med kysten kommer småfugle, kragefugle og rovfugle. Om efteråret, især i nordlige og østlige vinde ses trækket af havfugle særdeles godt fra klitterne. Nordstrand ligger for enden af Batterivej efter den store radarstation.


2. Reservatet består af klithede, mose og enkelte vandhuller som strækker sig langs kysten fra Nordstrand til Grenen. I foråret ses og høres Rørhøg, Vandrikse, Græshoppesanger m.fl. Om summeren yngler Lille lappedykker, Vandrikse, Rødrygget Tornskade og Rørsanger her. Der er stisystemer i reservatet, men ofte ses fuglene bedst fra de mange klittoppe.


3. Langs Batterivej og den tilhørende Buttersti er der gode muligheder for at slå sig ned på en af klitterne og herfra se trækket af især småfugle der passerer hen over området.


4. Ellekrattet findes et par hundrede meter vest for den store P-plads på Grenen. Ellekrattet er omkranset af klithede og nogle få småsøer. Her kan man ofte i trækperioden se mange småfugle ogsåp nogle af de sjældne, der slår sig ned et par dage inden trækket fortsættes ud over havet eller tilbage mod syd.


5. Flagbakken er en høj klittop syd for Skagen Ganske tæt på hovedvejen. Ved skiltet Højen Station/Skagen Naturhistoriske Museum drejes til højre. 100m længere fremme ender vejene i en lille P-plads. Herfra går der en mærket sti op til Flagbakken ca. 300m væk. Ud over at der fra toppen af Flagbakken er en god udsigt over Skagen nord for bakken og Skagen Klitplantage syd for, så er Flagbakken et  af de bedste steder at observere rovfugletrækket fra. Udsigten gør, at man kan få øje på fuglene allerede når de dukker op i horisonten mod syd og følge dem hele vejen, til de passerer ret over hovedet på en. Flagbakken er bedst når der er let vind fra forskellige retninger.


6. Storklit eller Pæleklit er den højeste klit ved Skagerakkysten. Den ligger syd for Gammel Skagen. Hvis vinden kommer fra øst eller syd er det uden tvivl det bedste sted at observere fuglene fra om foråret. Ved at følge Gyvelstien, der har sin egen P-plads 3-400 m syd for Højen Station på hovedvejen fører en til Storklit og det er samtidig en dejlig tur igennem Skagen Klitplantage.

På kortet er lokaliteterne markeret sammen med de steder der er aktive under Skagen fuglefestival. Desuden kan du finde et oversigtskort på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

Without birds, trees would be very lonely and men too!

Mehmet Murat