Forårets fugle

Forårets fugle

I månederne fra marts til juni er Skagen en af de bedste lokaliteter i Europa for iagttagelse af forårets fugletræk.Jylland - den store landtragt

Landfugle foretrækker at trække over land så længe som muligt og kystlinier opsamler og leder trækfuglene. Om foråret hvor de trækkende landfugle bevæger sig fra vinterkvarterne i Sydeuropa og Afrika mod nord -og nordøst til ynglepladserne i Skandinavien og Rusland virker Jylland som en stor landtragt afgrænset af Nordsøen mod vest og Kattegat mod øst. For enden af denne tragt ligger, som en flaskehals, den smalle ca. 40 km lange Skagens Odde og her koncentreres fugletrækket i særlig grad. Med afsæt fra Grenen må trækfuglene foretage en ca. 70 km lang flyvetur over åbent hav, før de igen når land ved den svenske vestkyst. For andre går kursen den længere vej i mere nordlig retning over Skagerrak mod Norge.


Fuglene over Skagen Odde

I marts-april domineres forårets landfugletræk over Skagen af arter som hovedsagelig har overvintret i Mellem -og Sydeuropa. Det er kragefugle, duer, drosler, finker og som de mest spektakulære - rovfuglene.


I maj er antallet af arter på sit højeste og samtidig skifter trækbilledet karakter. Nu er det de langdistancetrækkende arter, som har overvintret i tropisk Afrika, som præger billedet. Blandt de dagtrækkende arter er det især Landsvale, Bysvale, Mursejler og Gul Vipstjert. Nattrækkende arter som Løvsanger, Gransanger, Tornsanger, Havesanger, Grå Fluesnapper, Broget Fluesnapper, Bynkefugl og Stenpikker slår sig i dagtimerne ned i områdets bevoksninger og på åbne arealer som giver gode muligheder for fouragering og hvile. Mere eksotiske arter som Pirol og Biæder ses regelmæssigt i maj-juni.


Mange arter af vandfugle følger også kystlinier på deres træk og kan ses i stort tal på forårstræk  ved Skagen, når de under gunstige vejrforhold passerer tæt på land ved Nordstrand og Grenen. Det drejer sig bl.a. om Rødstrubet Lom, Skarv, Sangsvane, Sortand, Almindelig Kjove og Fjordterne, som optræder i antal som ikke ses andre steder i Danmark.Forårets berømte og lunefulde rovfugletræk

Det er specielt forårets imponerende træk af rovfugle som har givet Skagens Odde international anerkendelse som en af de vigtigste trækfuglelokaliteter i Europa. Både trækkets størrelse og antallet af arter som er involveret i dette træk er unik.


Årligt observeres mellem 10.000 og 18.000 rovfugle på forårstrækket. Musvåge og Spurvehøg er de talrigeste arter. For arterne Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Fiskeørn, Tårnfalk, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk er forårstrækket over Grenen det største i Europa. Til og med 2012 er der på Skagens Odde observeret 36 forskellige arter af rovfugle ud af de 41 arter som er hjemmehørende i Europa. De 19 af arterne optræder regelmæssigt dvs. årligt. De øvrige 16 arter optræder uregelmæssigt eller som tilfældige gæster. Blandt de største sjældenheder som er observeret skal fremhæves: Blå Glente; Lammegrib; Ådselgrib; Gåsegrib og Høgeørn.


Den forholdsvis lange afstand over havet (ca. 70 km), som rovfuglene er tvunget til at tilbagelægge i et stræk, før de når den nærmeste svenske kyst, betyder at vejrforholdene, for de fleste arter, skal være helt ideelle før der foregår noget større træk. Solrigt vejr med god termik og vind fra øst og sydøst sammen med en temperaturstigning er den bedste forudsætning for et godt rovfugletræk over Skagens Odde.


Rovfugletrækket ses om foråret fra midten af marts til langt hen i juni. Artssammensætningen ændrer sig løbende og antallet af arter øges generelt i løbet af april og kulminerer i maj.Skagen - et hotspot for sjældne fugle

Et af højdepunkterne for de fleste fugleinteresserede er mødet med en uventet og sjælden fugl. Et af de steder i Danmark, hvor chancerne er størst, er ubetinget ved Skagen og det er en af årsagerne til at feltornitologerne har valgt Skagen som den mest populære fuglelokalitet i Danmark. Der er registreret ca. 360 fuglearter ved Skagen - det største antal for en lokalitet i Danmark.


Sjældne fugle kan dukke op på alle årstider, men især i maj-juni er indslaget af sjældenheder stort, når de rette vejrforhold er til stede. Det drejer sig hyppigst om sjældne arter fra Sydeuropa og Østeuropa som på forlænget træk eller ved afdriftstræk dukker op ved Skagen. Andre fund gælder arter som  har deres oprindelse i Skandinavien, Sibirien, Asien og Nordamerika. Blandt nogle af de mange  sjældne fuglearter som er observeret ved Skagen i de seneste forår kan nævnes: Blå Glente, Dværgørn, Høgeørn, Sneugle, Asiatisk Ørkensanger, Sardinsk Sanger og Gulgrå Værling.  Fuglelivet ved Skagen er et af de bedst overvågede i Danmark med daglige observationer af kyndige ornitologer året rundt. Med licens fra Zoologisk Museum, København og tilladelse fra Frederikshavn Kommune fanges og ringmærkes flere tusinde småfugle under trækket om foråret og efteråret.


Ønsker man yderligere informationer om områdets fugleliv samt aktuelle observationer, kan man besøge Skagen Fuglestations hjemmeside: www.birdsontop.dk

Without birds, trees would be very lonely and men too!

Mehmet Murat